วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเททองหล่อ วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๏ขอเชิญสาธุชน ร่วมพิธีเททองหล่อ ๏๚ะ๛
#พระพุทธะอัครบดี ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว
และเชิญร่วมทำบุญบูชาแผ่นทอง
เขียนวัน เดือน ปีเกิด

เพื่อประดิษฐานที่ห้องนั่งสมาธิ
ใต้พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์
พระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ณ ลานหน้าศาลา ๘๔ ปี
วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๏ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ญ า ณ ว ชิ โ ร ด ม ๏๚ะ๛
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เมตตาตั้งชื่อ #พระพุทธะอัครบดี
พระพุทธเจ้าทรงเลิศและใหญ่ยิ่ง

ร่วมทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี: 0470400021 ชื่อบัญชี:โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 062-669-9699 พระครูธรรมภาณโกวิท โทร. 084-450-5656 อ.วิยะดา แย้มสรวล

วัดธรรมมงคล

https://www.facebook.com/photo?fbid=633196608832868&set=a.466767135475817

Scroll to Top
%d