บทสวดมนต์คาถา

ธรรมะ

บทสวดมนต์คาถา

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์คาถา

เวสสะ พุสะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ
นะเมติ
ให้นึกถึงท้าวเวสสุวัณโนซึ่งเป็นผู้ปกครองยักษ์ ผี ทั้งปวง

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ

เป็นคาถาป้องกันตัว เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู
ที่มีศาสตราวุธร้ายแรงทุกชนิด
ทั้งมีดไม้ปืน หรือระเบิด ให้ภาวนาดังนี้

” อุทธัง อัทโธ นะโม พุทธายะ”

คาถาอิทธิฤทธิ์(หลวงพ่อปาน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุธ ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุธ ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุธ ธัสสะ

สัมพุทธะ ชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา
สัมปัตโต นะรุตตะโม
มะหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม
หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

วิรูปักเข หิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถ หิ เม

ฉัพยาปุตเต หิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเก หิ จะ

อะปาทะเก หิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเก หิ เม

จะตุปปะเท หิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเท หิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปุโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา จิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี

สะระพู มูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ

ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา
ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว
เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา.
กะตะเม เอกาทะสะ. สุขัง สุปะติ, สุขัง ปะฏิพุชฌะติ,
นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, มะนุสสานัง ปิโย โหติ,
อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ,
นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ,
มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง
อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. เมตตายะ ภิกขะเว
เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา.
อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ปัจจะมาเร ชิโนนาโถ
ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ
ธัมมะจักกัง ปะวัตตยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง.

Scroll to Top