ทำวัตรเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบครั้งที่หนึ่ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบครั้งที่สอง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
(กราบครั้งที่สาม)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

กล่าวนำ: หันฺทะ มะยัง พุทฺธัสฺสะ ภะคะวะโตปุพฺพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (กล่าว 3 ครั้ง)

พุทฺธาภิถุติ

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะ พราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิ กัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

ธัมมาภิถุติ

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ธัมมัง สิระสานะมามิ ฯ (กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)

สังฆาภิถุติ

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง สังฆัง สิระสานะมามิ ฯ (กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว, โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน, โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก, วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน, โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก, โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน, วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต, โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก, โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส, วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปฺปันฺโน อะระหัง สัมฺมาสัมฺพุทฺโธ, ธัมฺโม จะ เทสิโต นิยฺยานิโก อุปะสะมิโก ปะริ –นิพฺพานิโก, สัมฺโพธะคามี สุคะตัปฺปะเวทิโต, มะยันฺตัง ธัมฺมัง สุตฺวา เอวัง ชานามะ, ชาติปิ ทุกฺขา ชะราปิ ทุกฺขา มะระณัมฺปิ ทุกฺขัง, โสกะปะริเทวะทุกฺขะโทมะนัสฺสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปฺปิเยหิ สัมฺปะโยโค ทุกฺโข ปิเยหิ วิปฺปะโยโค ทุกฺโข, ยัมปิจฉัง นะ ละภะติตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานัก –ขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ, รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัต –ตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพสังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต มะยัง (ตา มะยัง), โอติณ –ณามหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะ – ปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา, ปัญญาเยถาติ, จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุทฺทิสฺสะ อะระหันฺตัง สัมฺมาสัมฺพุทฺธัง, สัทฺธา อะคารัสฺมา อะนะคาริยัง ปพฺพชิตา, ตัสฺมิง ภะคะวะติ พรัหฺมะจะริยัง จะรามะ, ภิกฺขูนัง สิกฺขาสาชีวะสะมาปันฺนา, *** ตัง โน พรัหฺมะจะริยัง อิมัสฺสะ เกวะลัสฺสะ ทุกฺขักฺขันฺธัสฺสะ อันฺตะกิริยายะ, สังวัตฺตะตุ.

ตังฺขะณิกะปัจฺจะเวกฺขะณะปาโฐ

กล่าวนำ: หันฺทะ มะยัง ตังฺขะณิกะปัจฺจะเวกฺขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณฺหัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมฺผัสฺสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฺฉาทะนัตฺถัง.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาตัง ปะฏิเสวามิ, เนวะ ทะวายะ นะมะทายะ นะ มณฺฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสฺสะ กายัสฺสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะนะติยา พฺรัหฺมะจะริยานุคฺคะหายะ, อิติ ปุราณัญฺจะ เวทะนัง ปฏิหังฺขามิ นะวัญฺจะ เวทะนัง นะ อุปฺปาเทสฺสามิ, ยาตฺ๎รา จะ เม ภะวิสฺสะติ อะนะวัชฺชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณฺหัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมฺผัสฺสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสฺสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลฺลานารามัตฺถัง.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส คิลานะปัจฺจะยะเภสัชฺชะปะริกฺขารัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุปฺปันฺนานัง เวยฺยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพฺ๎ยาปัชฺฌะปะระมะตายาติ.

ธาตุปฏิกูลปัจฺจะเวกฺขะณะปาโฐ

กล่าวนำ: หันฺทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจฺจะเวกฺขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง จีวะรัง. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพฺพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฺฉะนียานิ, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺ –ฉะนียานิ ชายันฺติ.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง ปิณฺฑะปาโต. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺ –ตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพโพ ปะนายัง ปิณฺฑปาโต อะชิคุจฺฉะนีโย, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺฉะนีโย ชายะติ.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง เสนาสะนัง. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพฺพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฺฉะนียานิ, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺฉะนียานิ ชายันฺติ.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง คิลานะปัจฺจะยะเภสัชฺชะปะริกฺขาโร. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพฺโพ ปะนายัง คิลานะปัจฺจะยะเภสัชฺชะปะริกฺขาโร อะชิคุจฺฉะนีโย, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺฉะนีโย ชายะติ.

ปัตติทานะคาถา

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี, ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง, ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา, โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล, เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว, สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา, สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต, ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา, สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา, นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง, ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา, สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ, อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน, วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top