คำสอนพระพุทธเจ้า

Dhudda words
คำสอนที่สำคัญหลัก ๆ
หัวใจ
คำสอน

หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการ “หัวใจพระพุทธศาสนา”
คือ “โอวาทปาฎิโมกข์” หลักที่ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา
“เว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์”           
 ” สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ ” 
 แปลว่า “การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้เพรียบพร้อม การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส”

ธรรมะ

อริยสัจสี่

อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญ
คือ ความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ความจริงอันประเสริฐ มี 4 ประการ ได้แก่
1. ทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
สภาวทุกข์ หมายถึง ทุกข์ประจำ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ปกิณณกทุกข์ หมายถึง ทุกข์จร การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก และความไม่สมปรารถนา

2. สมุทัย สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหาหรือความอยาก คือ
กามตัณหา คือ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น
ภวตัณหา คือ ความอยากให้คงอยู่
วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น

3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์
คือ การละตัณหา 3 ประการดังกล่าว

4. มรรค หมายถึง วิธีดับทุกข์ เป็นแนวทางปฏิบัติต้นเหตุของทุกข์
มี 8 ประการดังนี้

องค์มรรค 8
สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ

สัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ

สัมมาวาจา คือ วาจาชอบ
เว้นจากการพูดเท็จ
เว้นจากการพูดส่อเสียด
เว้นจากการพูดคำหยาบ
เว้นจากการพูด เพ้อเจ้อ ไร้สาระ

สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำชอบ
การงดเว้นจากกายทุจริต คือ
การไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักทรัพย์
ไม่ประพฤติผิดในกาม

สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีวิตชอบ ได้แก่
การประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ ได้แก่
เพียรขจัดความชั่ว
เพียรสร้างความดี
เพียรรักษาความดี

สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ
การกำหนดรู้จิต ระลึกได้ตลอดเวลาว่า ตนเองกำลังคิดอะไร ทำอะไร

สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ
การตั้งจิตให้ควบคุมอารมณ์ได้

ไตรลักษณ์

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ไม่แน่นอน ไม่คงที่และไม่ถาวร
ทุกขัง คือ สภาวะเดิมที่อยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรเปลี่ยนไป
อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้

พรหมวิหารสี่

หลักธรรม สำหรับยึดเหนี่ยวดำเนินชีวิต สำหรับพ่อแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่
เมตตา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
กรุณา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
อุเบกขา : การรู้จักวางเฉย ทำใจเป็นกลาง

dhamma

© 2022 All Rights Reserved.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top