วันสำคัญทางศาสนา

ASARAHABUCHA DAY
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ๑ วัน เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

(มาจากเพจ facebook วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่)

วันมาฆบูชา

วันนี้ ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้ว 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้มีใจความสำคัญว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ทั้งนี้ ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง 4 ประการ ได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2. มีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และเพราะเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งหมายความว่า “วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4” 

ที่มาจากเพจ (https://iac.rmutr.ac.th/?p=3953)

สาธุ


วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา คือ วันที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันและเดือนเดียวกัน โดยวันวิสาขบูชามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vesak Day (หรือ Visakha Bucha Day ตามคำอ่านแบบไทย) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 "วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เมื่อปี พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา หรือ Vasek Day นี้เป็นวันสำคัญของโลก เพื่อระลึกถึงคุณประโยชน์ของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธที่มีต่อมนุษย์ โดยคำสอนเหล่านี้เน้นไปที่เมตตาธรรมและขันติธรรม เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพากันรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ ที่พระองค์ได้เคยสอนไว้ กิจกรรมที่ชาวพุทธมักจะปฏิบัติกันในวันวิสาขบูชา ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม รักษาศีล และเข้าวัดเวียนเทียนรอบอุโบสถ (ที่มาจากเพจhttps://www.twinkl.co.th/teaching-wiki/wan-wisakhbucha-vesak-day)

© 2021 All Rights Reserved.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top